Právní upozornění

Přístup na tyto stránky znamená souhlas s následujícími podmínkami.
Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textu, obrázkům, grafice nebo audiovizuálnímu obsahu zobrazeným na těchto stránkách jsou v držení společnosti CNH Industrial NV, jejích dceřiných společností nebo třetích stran s jejich souhlasem a nesmí být kopírovány, upravovány nebo použity bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.
Není-li výslovně uvedeno jinak, loga a obchodní značky použité na těchto stránkách jsou majetkem společnosti CNH Industrial N.V., jejích dceřiných společností nebo třetích stran s jejich souhlasem a nesmí být kopírovány, upravovány nebo použity bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.


Informace

I když byla shromažďování a prezentování informací obsažených na těchto stránkách věnována dostatečná pozornost, společnost CNH Industrial N.V. neposkytuje žádnou záruku, ať už vyjádřenou, nebo nevyjádřenou, pokud jde o jejich přesnost, úplnost, užitečnost nebo vhodnost k použití jakéhokoli druhu ze strany uživatelů, a tímto výslovně odmítá odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. CNH Industrial N.V. věří, že firemní a finanční informace zveřejněné na těchto stránkách jsou správné v okamžiku podání u příslušného regulačního orgánu nebo v případě jiných dokumentů v den publikace.
Zveřejnění těchto informací na těchto stránkách samo o sobě neposkytuje záruku, že nedošlo k žádné změně od data vložení nebo že kdykoliv ode dne vložení či publikace jsou tyto informace přesné a aktuální.


Přístup na stránky a využívání obsahu

CNH Industrial N.V. nenese žádnou odpovědnost jakékoliv povahy, pokud jde o přístup na tyto stránky ze strany uživatelů nebo užívání obsahu stránek z jejich strany.


Odkazy na ostatní stránky

Odkazy na jiné stránky jsou poskytovány na těchto stránkách pouze za účelem zvýšení komfortu uživatele a není poskytována žádná záruka jakéhokoliv druhu ve vztahu k těmto stránkám nebo jejich obsahu a výslovně je odmítnuta veškerá odpovědnost ve vztahu k těmto stránkám.