Privacybeleid

Algemene voorwaarden

CNH Industrial Group (“CNH Industrial Group” verwijst naar CNH Industrial N.V. en de ondernemingen die direct of indirect door CNH Industrial N.V. worden bestuurd) waardeert uw interesse in haar producten en uw bezoek aan deze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens vormt voor ons een belangrijk aandachtspunt voor onze zakelijke processen. Persoonsgegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in de landen waarin de websites worden beheerd.


Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van enigerlei persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt.
Welke informatie wordt door CNH Industrial over u verzameld?

De persoonsgegevens waarnaar op deze site wordt gevraagd omvat naam, contactgegevens, alsmede informatie voor facturering en afhandeling en credit cardinformatie. Ten behoeve van de optimalisering van verdere notificaties aan u, en de voortdurende verbetering van onze producten en diensten (inclusief registratie), is het mogelijk dat wij u om informatie over uw persoonlijke en zakelijke belangen, demografische achtergronden, ervaringen met onze producten, alsmede gedetailleerdere contactgegevens vragen.


Het is ook mogelijk dat we voor een aantal van onze websitediensten gebruik maken van uw IP-adres. Informatie over de cookies die we gebruiken en hun functies vindt u in ons cookie-beleid.
Hoe wordt uw persoonlijke informatie door CNH Industrial gebruikt?

CNH Industrial gebruikt uw persoonlijke informatie voor een aantal doeleinden, inclusief de volgende: • Persoonsgegevens worden ten behoeve van legitieme doeleinden en zakelijke doelstellingen verwerkt (inclusief, maar niet beperkt tot, activiteiten ten behoeve van het rekruteren van werknemers of marketingsacties), conform de principes van relevantie, pertinentie en het gebruik van voor dergelijke doelstellingen geschikte verwerkingsmethoden (bijv. door u wachtwoordherinneringen te sturen of u mede te delen dat bepaalde diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoud);

 • Verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met processen en procedures waarin wordt voorzien door het beschermingssysteem voor bedrijfsgegevens van de Groep, aan de hand waarvan alle gegevens worden geclassificeerd teneinde alle vereiste veiligheidsmaatregelen te bepalen en uit te voeren;

 • Verwerking van gevoelige gegevens (inclusief, zonder beperking, gegevens die politieke opvattingen, sexuele geaardheid, afkomst, gezondheid, etc. openbaar kunnen maken) en “justitiële gegevens” zal uitsluitend plaatsvinden indien dit strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de zakelijke doelstellingen van de Groep en altijd in overeenstemming met toepasselijk recht, binnen de beperkingen die door toepasselijke wetten worden gesteld en, indien noodzakelijk, na toestemming van de belanghebbende

 • Iedere belanghebbende wordt ingelicht met betrekking tot de doeleinden voor iedere verwerkingshandeling van zijn/haar persoonsgegevens;

 • Voor beheerdoeleinden van diensten, hetgeen betekent dat CNH Industrial contact met u op kan nemen met betrekking tot diensten waarvoor u zich heeft aangemeld;

 • De rechten van de belanghebbende, zoals, onder meer, het recht tot toegang tot zijn/haar eigen persoonsgegevens, het recht tot het laten actualiseren, rectificeren of integreren van gegevens, het recht tot het (laten) verwijderen van gegevens in gevallen waarin toepasselijk recht dit voorziet, etc., zal worden gerespecteerd

 • Indien toepasselijk recht dit vereist, kunnen persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, indien dit noodzakelijk is voor verwerkingsdoeleinden en na toestemming van de belanghebbende

 • Om de wijze waarop CNH Industrial inhoud en reclame online presenteert te personaliseren:

  • - Om onze competities te beheren en contact op te nemen met winnaars;

  • - Om assistentie te verlenen op het gebied van het gebruik van de diensten en over het algemeen voor het beheer van de site;

  • - Om bestellingen voor producten of aanvragen voor diensten tegemoet te nemen; om betalingen te verwerken; en onze administratie actueel te houden;

  • - Wanneer u specifiek toestemming hebt verleend om voor deze doeleinden te worden benaderd, direct marketingboodschappen met betrekking tot speciale aanbiedingen en actuele en nieuwe producten die voor u van interesse kunnen zijn, via de telefoon, post of e-mail te ontvangen;

  • - Indien CNH Industrial voorstelt uw persoonlijke informatie voor enigerlei ander doel te gebruiken, verzekeren wij u dat wij u hiervan eerst op de hoogte zullen brengen. U zult ook in de gelegenheid worden gesteld om uw toestemming voor ander gebruik dan het hierboven vermelde te weigeren of in te trekken.


Met wie deelt CNH Industrial uw persoonlijke informatie?

Over het algemeen zullen wij uitsluitend binnen de CNH Industrial-groep van ondernemingen gebruik maken van uw informatie om u te voorzien van de dienst/het product dat u heeft aangevraagd. Wij zullen uw informatie niet voor marketingdoeleinden aan andere leden van de CNH Industrial Group ter beschikking stellen, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend.


Wij zullen van alle derden die gegevens verwerken, aan welke uw informatie ter beschikking gesteld wordt, vereisen dat zij strikt voldoen aan haar instructies en CNH Industrial zal eisen dat zij uw persoonlijke informatie niet voor haar eigen zakelijke doeleinden gebruiken.


Indien wij uw informatie binnen de CNH Industrial Group en met vertrouwde derde partijen delen, zullen wij waarborgen dat zij uw informatie met dezelfde mate van beveiliging behandelen als bij ons het geval is.
Wanneer zal CNH Industrial gebruik maken van uw persoonlijke informatie om contact met u op te nemen?

CNH Industrial kan contact met u opnemen: • met betrekking tot de werking van enigerlei dienst waarvoor u zich heeft aangemeld, teneinde te waarborgen dat CNH Industrial u van deze dienst kan voorzien;

 • aangaande enigerlei bijdrage die u heeft geleverd aan een CNH Industrial-website, boodschappenbord of andere service

 • indien u ervoor heeft gekozen, nieuwsbrieven of andere correspondentie te ontvangen;

 • om u uit te nodigen voor deelname aan enquêtes met betrekking tot diensten van CNH Industrial (deelname is altijd op vrijwillige basis);

 • voor het uitvoeren van verplichtingen die voortkomen uit enigerlei contractuele afspraken tussen u en CNH Industrial; en

 • voor marketingdoeleinden in gevallen waarin u hier specifiek toestemming toe heeft verleend (zie onderdeel (6) Zal CNH Industrial contact met u opnemen voor marketingdoeleinden? hieronder).


Op onze websites vindt u gedetailleerde informatie over de wijze waarop CNH Industrial contact met u zal opnemen met betrekking tot specifieke services.
Zal CNH Industrial contact met u opnemen voor marketingdoeleinden?

In sommige gevallen gebruiken wij uw informatie om in het kader van een marktonderzoek of voor het overbrengen van marketinginformatie, waarvan wij menen dat deze voor u van speciaal interesse kan zijn, contact met u op te nemen. Terwijl we dit doen, zullen wij u altijd de vrijheid geve, de ontvangst van marketinginformatie of vragen met betrekking tot marktonderzoek te weigeren. U kunt ook op voorhand aangeven dat u niet door ons wenst te worden benaderd zonder dat u dit eerst wordt gevraagd. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming terugtrekken.
Ongepaste of aanstootgevende inhoud

Indien u aanstootgevende, ongepaste of verwerpelijke inhoud op enig deel van de CNH Industrial-website plaatst of verstuurt, of anderszins storend gedrag vertoont, kan CNH Industrial uw persoonlijke informatie gebruiken om dergelijk gedrag te stoppen.


Wanneer CNH Industrial redelijkerwijs kan aannemen dat u de wet overtreedt of dit gaat doen (bijv. omdat u inhoud heeft geplaatst die lasterlijk kan zijn), kan CNH Industrial uw persoonlijke informatie gebruiken om belanghebbende derden zoals uw werkgever, aanbieder van school-e-mail/internet of wetshandhavingsdiensten inlichten met betrekking tot de inhoud en uw gedrag.
Wat als u 18 jaar bent of jonger?

Indien u 18 jaar of jonger bent, heeft u de toestemming van een ouder/voogd nodig persoonlijke informatie aan CNH Industrial te mogen verstrekken. Gebruikers die niet over deze toestemming beschikken, mogen geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken.
Wat is ons beleid op het gebied van databehoud?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang op onze systemen als nodig is voor het verlenen van een bepaalde dienst, of zo lang als is bepaald in enig contract dat u met de CNH Industrial Group, of in het schema voor databehoud van CNH Industrial. Indien u uw registratie op een van CNH Industrial's websites wilt opzeggen, doet u dit door de instructies onder "Opzeggen registratie" op de betreffende website te volgen. Wanneer u uw profiel wijzigt om geen mededelingen meer te ontvangen, kunnen uw gegevens op het systeem blijven bewaard zodat wij kunnen waarborgen dat u in de toekomst niet meer wordt benaderd.


In gevallen waarin u een bijdrage levert aan een dienst of website van CNH Industrial, zal CNH Industrial over het algemeen uw inhoud niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doeleinde (de doeleinden) waarvoor hij werd geplaatst.
Welke persoonlijke informatie over mij bewaart CNH Industrial?

U heeft het recht tot het opvragen van een kopie van de persoonlijke informatie die CNH Industrial over u heeft en tot het corrigeren van eventuele onjuistheden. Wij zullen redelijke inspanningen aan de dag leggen om persoonlijke informatie over u ter beschikking te stellen, corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Raadpleeg indien u verzoeken of vragen hierover, of andere vragen over dit privacybeleid heeft, onderdeel (13) Contact opnemen met CNH Industrial aangaande dit privacybeleid aan het eind van dit document, of neem contact op.
Bijwerken privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Het is dus verstandig het elke keer door te nemen wanneer u persoonlijke informatie aan een dienst van CNH Industrial verstrekt.
Links naar andere sites

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die het eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden beschikken over hun eigen privacybeleid, ook op het gebied van cookies, en wij adviseren u deze door te nemen. Zij zijn bepalend voor het gebruik van persoonlijke informatie die u verstrekt of die door cookies wordt verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken op dergelijke websites van derden en u gebruikt deze websites geheel op eigen risico.
Openbare forums

Op deze website kunnen chatrooms, forums, boodschappenborden en/of andere nieuwsgroepen ter beschikking van de gebruiker worden gesteld. Denk eraan dat alle informatie die op deze delen wordt geplaatst, openbare informatie wordt en dat u zorgvuldig te werk dient te gaan bij het openbaar maken van uw persoonlijke informatie.
Contact opnemen met CNH Industrial

Indien u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

CNH Industrial N.V.

Zetel: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD

Verenigd Koninkrijk